NON-DISCRIMINATIECODE

De leden van de Raad van Bestuur van OBMB moedigen de bedrijven van het paritair comité 209 en 219 aan de volgende non-discriminatiecode op te nemen in hun arbeidsregelement, conform de procedure vastgelegd door de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen:

Werknemers en werkgevers zijn ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in acht te nemen, inclusief ten aanzien van bezoekers. Dit impliceert ook een onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met dezelfde nodige menselijke eerbied voor éénieders waardigheid, gevoelens en overtuiging. Verboden is bijgevolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische lectuur en pamfletten.
Ook elke discriminatie op grond van geslacht, sexuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden.

..