Outplacement wettelijk kader

Er zijn op juridisch vlak drie maatregelen getroffen om een kader te bieden aan outplacement:
Ontslag met minder dan 30 weken opzeg of ontslagvergoeding

De werknemer is jonger dan 45 jaar
 • De werkgever is niet wettelijk verplicht om een outplacementvoorstel te doen. Hoewel hij niet wettelijk verplicht is, kan de werkgever toch outplacement voorstellen om op die manier de kans te vergroten dat de ontslagen werknemer opnieuw werk vindt. In dit geval is de CAO 51 van toepassing.
 • De werknemer is niet verplicht om het outplacementaanbod te aanvaarden.

OBMB-FEMB stelt een individuele begeleiding voor van 6 of 12 maanden op basis van CAO 51.

De werknemer is minimum 45 jaar oud

 • De werkgever moet een outplacementvoorstel doen waarbij er minimum 12 maanden met 60u begeleiding wordt voorzien.
 • De werknemer is verplicht om het outplacementaanbod te aanvaarden.
 • Indien de werknemer ten minste 45 jaar oud is maar nog geen jaar anciŽnniteit heeft, is het niet wettelijk verplicht om een outplacementvoorstel te doen.

OBMB-FEMB stelt in dit geval een collectieve begeleiding voor van 12 maanden met 60 uren begeleiding op basis van CAO 82bis. Een andere mogelijkheid is een individueel programma van 12 maanden op basis van CAO 51 (zie hierboven).

Ontslag van bedienden met meer dan 30 weken opzeg of ontslagvergoeding

De werknemer presteert zijn opzeg:

 • De werkgever moet een outplacementvoorstel doen.
 • Het outplacement moet door de werkgever gefinancieerd worden.
 • De werknemer wordt sterk aangeraden om het outplacementaanbod te aanvaarden, maar is niet verplicht.

OBMB-FEMB stelt 4 programma’s voor die onderling verschillen door het aantal individuele gesprekken. Er is in deze programma's steeds 12 maanden met 60 uren begeleiding voorzien.
   1. Groepsbegeleiding
   2. Standaard begeleiding
   3. Uitgebreide begeleiding (dit is hetzelfde programma als hierboven: individuele begeleiding van 12 maanden volgens CAO 51)
   4. Full-option begeleiding
De werknemer presteert zijn opzeg niet
 • De werkgever moet een outplacementvoorstel doen.
 • De werknemer wordt sterk aangeraden om het outplacementaanbod te aanvaarden, maar is niet verplicht.
 • Het outplacement zal gefinancieerd worden met de ontslagvergoeding van de werknemer voor een bedrag dat wettelijk is vastgelegd: 1/12de van het jaarlijks inkomen (minimum €1.800 en maximum €5.500).

In dit geval worden dezelfde programma’s voorgesteld als hierboven, maar de keuze zal bepaald worden door de loonschaal van de werknemer. Er is in deze programma's steeds 12 maanden met 60 uren begeleiding voorzien.
   1. Groepsbegeleiding
   2. Standaard begeleiding
   3. Uitgebreide begeleiding (dit is hetzelfde programma als hierboven: individuele begeleiding van 12 maanden volgens CAO 51)
   4. Full-option begeleiding
Ontslag in het kader van herstructurering (K.B. van 22 april 2009)

Juridische verplichtingen voor het ontslag

De werkgever is verplicht om een tewerkstellingscel op te richten na de aankondiging van een collectief ontslag. De cel moet ten laatste op het moment van het eerste ontslag in het kader van de herstructurering opgericht zijn. De tewerkstellingscel moet ten minste tot 3 maanden na het ontslag van een werknemer van minder dan 45 jaar of tot 6 maanden na het ontslag van een werknemer van 45 jaar of meer actief blijven. Ze heeft tot doel een outplacement voor te stellen aan iedere ingeschreven werknemer.

Vooraleer over te gaan tot het ontslag van een werknemer moet de werkgever de werknemer per aangetekend schrijven uitnodigen voor een gesprek. Dit schrijven moet ten minste zeven dagen voor de voorziene datum van het ontslag verstuurd worden.

Verplichtingen van de werknemer

Binnen de 7 dagen die volgen op het gesprek, moet de werknemer de werkgever er schriftelijk van op de hoogte brengen of hij/zij al of niet deel zal nemen aan de tewerkstellingscel. Indien de werknemer zijn beslissing niet heeft meegedeeld binnen deze termijn, wordt verondersteld dat hij/zij wenst deel te nemen aan de tewerkstellingscel.

Verbreking van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan pas verbroken worden nadat de werknemer zijn beslissing om aan de cel deel te nemen heeft meegedeeld of nadat de termijn van 7 dagen is verlopen. Wanneer dan een einde gesteld wordt aan de arbeidsovereenkomst moet eveneens de opzegtermijn meegedeeld worden. De werkgever moet de datum waarop de arbeidsovereenkomst verbroken wordt onmiddellijk meedelen aan de directeur van de tewerkstellingscel, zodat deze laatste de betrokken werknemer kan inschrijven.

Inhoud van het outplacementprogramma

Het outplacementprogramma varieert in functie van de leeftijd van de werknemer op het moment dat het collectief ontslag aangekondigd wordt.

 • Indien de werknemer minstens 45 jaar oud is dan heeft hij recht op 60 uren begeleiding gedurende 12 maanden.
 • Indien de werknemer minder dan 45 jaar oud is dan heeft hij recht op 30 uren begeleiding gedurende 3 maanden.

Wenst u meer informatie over de verschillende programma's, dan kan u contact opnemen met Miet Bosmans (miet.bosmans@obmb.be - 02/250.06.13).

Terugkeren naar de inleidingspagina