Outplacement


Wat is outplacement?
Tot wie richt zich de outplacementdienst van OBMB-FEMB?
Hoe wordt outplacement georganiseerd bij OBMB-FEMB?
Wat zijn de voordelen van het outplacement via OBMB-FEMB?
Wat is het wettelijk kader?

Wat is outplacement?

Vanuit wettelijk oogpunt wordt outplacement gedefinieerd als een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Om tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van onze lidbedrijven en bedienden, organiseert OBMB-FEMB een kwaliteitsvolle outplacementdienst, die aangepast is aan de sector.

Tot wie richt zich de outplacementdienst van OBMB-FEMB?

Het outplacementprogramma richt zich naar alle lidbedrijven van OBMB-FEMB, dat wil zeggen tot de bedrijven en de werknemers die behoren tot de paritaire comitťs 209 (Brabant en Brussel) en 219 (BelgiŽ).

Sinds 1 januari 2014 zijn er nieuwe maatregelen van kracht. Er zijn drie mogelijke situaties:

 • Ontslag met een opzeg of een ontslagvergoeding van minder dan 30 weken
 • Ontslag met een opzeg of een ontslagvergoeding van meer dan 30 weken
 • Ontslag in het kader van herstructurering


Hoe wordt outplacement georganiseerd bij OBMB-FEMB?

OBMB-FEMB voorziet drie soorten begeleiding voor bedienden in outplacement:

Begeleiding voor bedienden met minder dan 30 weken opzeg of ontslagvergoeding

We onderscheiden twee situaties:

 • Bedienden jonger dan 45 jaar zijn of ouder zijn dan 45 jaar maar met minder dan 1 jaar anciŽnniteit: Wij stellen een individuele begeleiding voor van 6 of 12 maanden, gebaseerd op CAO 51.
 • Bedienden die ouder zijn dan 45 jaar en die meer dan 1 jaar anciŽnniteit hebben: Wij stellen een groepsbegeleiding voor van 12 maanden, gebaseerd op CAO 82 bis. Een individuele begeleiding van 12 maanden gebaseerd op CAO 51 is ook een mogelijkheid.
Begeleiding voor bedienden met minimum 30 weken opzeg of ontslagvergoeding

We onderscheiden twee situaties:
 • Bedienden die hun opzeg presteren: In dit geval financieert de werkgever het outplacementtraject. OBMB-FEMB stelt 4 verschillende programma’s voor.
   1. Groepsbegeleiding
   2. Standaard begeleiding
   3. Uitgebreide begeleiding (dit is hetzelfde programma als hierboven: individuele begeleiding van 12 maanden volgens CAO 51)
   4. Full-option begeleiding
 • Bedienden die hun opzeg niet presteren: In dit geval wordt het outplacement gefinancieerd met de ontslagvergoeding voor een bedrag dat wettelijk is vastgelegd (1/12de van het jaarlijks inkomen, met een minimum van €1.800 en een maximum van €5.500). Er worden eveneens 4 programma’s voorgesteld. De keuze van het programma zal afhangen van de loonschaal.
   1. Groepsbegeleiding
   2. Standaard begeleiding
   3. Uitgebreide begeleiding (dit is hetzelfde programma als hierboven: individuele begeleiding van 12 maanden volgens CAO 51)
   4. Full-option begeleiding
Collectieve begeleiding in het kader van een tewerkstellingscel als gevolg van een herstructurering

Bedienden die jonger zijn dan 45 jaar krijgen 30 uur begeleiding gedurende een periode van 3 maanden. Bedienden die minimum 45 jaar oud zijn, krijgen 60 uren begeleiding gedurende een periode van 6 maanden.

Wenst u meer informatie over de verschillende programma's, dan kan u contact opnemen met Miet Bosmans (miet.bosmans@obmb.be - 02/250.06.13).

Methodologie

Om de zoektocht naar werk zo optimaal mogelijk te begeleiden, beschikt de deelnemer over verschillende hulpmiddelen:

 • Intakegesprek: een individueel gesprek met een adviseur van ilei en OBMB-FEMB bij het begin van het outplacement.
 • Een persoonlijke begeleider
 • Verschillende workshops en themasessies naar gelang de noden van de deelnemer
 • Jobmatching en jobhunting
 • Psychologische hulp
 • Inlichtingen over de arbeidsmarkt
 • Toegang tot logistieke middelen (online platform, telefoon, bibliotheek…)
 • Evaluatie van de vordering van de begeleiding
 • Individuele sessies op vraag van de deelnemer

Wat zijn de voordelen van het outplacement via OBMB-FEMB?

De outplacementdienst via OBMB-FEMB heeft ten minste vier voordelen:
 • Kwaliteit: OBMB-FEMB koos ervoor om samen met Risesmart de outplacementbegeleiding aan te bieden gezien Risesmart ervaren is in dit domein. OBMB-FEMB garandeert de kwaliteit van het begeleidingsprogramma dat verzorgd wordt door Risesmart door de opvolging van de begeleiding via een systeem van voortdurende evaluatie door de deelnemers en via een tweemaandelijks rapport van Risesmart aan OBMB-FEMB. Er werd bovendien een lastenboek opgesteld met bijzondere voorwaarden voor wat betreft de termijn waarbinnen de begeleiding van start moet gaan, de mogelijkheid om de begeleiding te onderbreken tijdens een langdurige opleiding, het feit dat de begeleiding niet meer dan 25 km mag verwijderd zijn van de woonplaats van de deelnemer, etc. Wanneer een persoon een groepsbegeleiding krijgt aangeboden en het is niet mogelijk om een groep samen te stellen, wordt er een individuele begeleiding voorzien tot het moment dat er een groepsbegeleiding kan opstarten.
 • Opleidingspartner: Als opleidingspartner stelt OBMB-FEMB ook zijn know-how op het vlak van zelfontwikkeling ter beschikking. Tijdens het outplacement hebben de deelnemers gratis en onbeperkt toegang tot de opleidingen bij OBMB-FEMB. Daarom kan iedere deelnemer vragen om een infosessie omtrent opleidingen.
 • Voordelige prijs: Dankzij een sectorovereenkomst tussen OBMB-FEMB en Risesmart genieten de lidbedrijven van een niet te verwaarlozen prijsvermindering op de outplacementfactuur.
 • Kennis van de sector: De adviseurs van OBMB-FEMB kennen de bedrijven in de sector en ook de noden van deze bedrijven. Dankzij hun kennis kunnen de adviseurs richting geven aan de zoektocht van de deelnemers aan het outplacement. Bovendien kunnen zij de deelnemers raad geven voor wat betreft de vaardigheden die ze moeten verwerven of ontwikkelen in functie van de job die ze op het oog hebben.