Virtual Classrooms (NL)

Een Virtual Classroom is een online leermethode waarbij de lesgever en de deelnemers op hetzelfde moment online zijn binnen een synchrone applicatie en waarbij de opleider van op afstand les geeft. De lesgever en de deelnemers zijn te zien op het scherm tijdens de Virtual Classroom. Tweerichtingscommunicatie is hierbij mogelijk met visuele, auditieve en interactieve tools, zoals webconferenties, chat, berichtenbord, whiteboards, Voip, … die gebruikt kunnen worden om het leren te stimuleren.

Virtual Classrooms worden meestal gebruikt in Blended leervorm: Virtual Classrooms worden dan afgewisseld met klassikale momenten.

Wanneer kunnen Virtual Classrooms als leertechniek gebruikt worden?

De redenen om voor deze leervorm te kiezen zijn zowel pragmatisch als didactisch.

Een eerste pragmatische reden is het kostenbesparend effect: de verplaatsings-, catering- en locatiekosten worden uitgespaard.

Ten tweede is het organisatorisch gemakkelijker om een groep deelnemers samen te krijgen voor een Virtual Classroom dan voor een klassikale trainingen. Er wordt immers aangeraden om een Virtual Classroom in tijd te beperken tot 45 à 90 minuten. Aangezien niemand zich moet verplaatsen en de instructietijd beperkter is, is dit makkelijker in te plannen in ieders agenda. Tegelijkertijd is de korte duur van de lessen ook een nadeel: de korte duur wekt bij sommige mensen de indruk dat ze één Virtual Classroom wel kunnen missen of dat ze dit op een later tijdstip kunnen bijbenen. Hierdoor riskeren dringende deadlines voorrang te krijgen op een trainingssessie.

Een derde reden om te kiezen voor Virtual Classrooms is het feit dat het een vorm van afstandsleren is en dus bijzonder geschikt voor teams die op verschillende locaties (in het buitenland, verschillende vestigingen, …) of van thuis werken.

Naast de pragmatische redenen, zijn er vooral ook een aantal didactische redenen waarom er gekozen wordt voor Virtual Classrooms. Het ultieme doel van opleidingen organiseren is dat ze een leereffect genereren bij de deelnemers. Op welke manier of via welk medium dit gebeurt is in die zin van minder belang. Wanneer je kiest voor Virtual Classrooms is het dan ook belangrijk om goed na te denken waarom je deze methode inzet en niet een andere. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de effectiviteit van klassikale trainingen even groot is als die van Virtual Classrooms. Reden: het is niet het medium op zich dat een leereffect genereert, het is de manier waarop het medium gebruikt wordt. De les die hieruit getrokken kan worden is dat de eigenschappen van elk medium ten volle benut moeten worden. Dat is ook één van de verklaringen waarom Blended Leren zo populair is: ieder medium kan ingezet worden afhankelijk van het leerdoel en de persoon die moet leren.

Wat zijn dan de didactische voordelen van Virtual Classrooms:

  • Het visualiseren van inhouden, grafieken, … Deze kunnen reeds op voorhand in de tool gezet worden, maar kunnen ook tegelijkertijd door de deelnemer bekeken en gemanipuleerd worden.
  • Het stimuleren van interactie wat aanleiding geeft tot een hogere voltooiingsgraad. Synchrone leermethodes zoals klassikale opleidingen en Virtual Classrooms worden door meer mensen volledig doorlopen dan asynchrone leermethodes als e-learning.
  • Het faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen kleine groepen. De tool biedt de mogelijkheid om aanvullende inhouden te zetten op het platform door de docent, maar ook door de deelnemers.
  • De deelnemers kunnen de les opnemen en herbekijken. Dit is een groot voordeel, bijvoorbeeld voor mensen die vinden dat klassikale opleidingen soms te snel gaan. In het algemeen is het ook interessant om voor de start van een nieuwe sessie, de vorige les opnieuw te bekijken, om zo eventuele vragen reeds te noteren.

Succescriteria

Een belangrijke succesfactor om te komen tot leren is dat de lerende persoon bezig is met de te verwerven kennis en vaardigheden, dat de persoon geëngageerd is om te leren. Virtual Classrooms geven verschillende mogelijkheden om het engagement van de lerende zo veel mogelijk te verhogen: polls, break-out rooms, berichtenbord, opladen van inhouden, … Deze tools zo maximaal mogelijk inzetten zal dan ook bijdragen tot het leereffect bij Virtual Classrooms.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van technische leermethodes is het nodig dat er een goede infrastructuur voorzien is: het programma moet de transfer van leren stimuleren, de deelnemers moeten ondersteuning krijgen om de tool van Virtual Classrooms optimaal te kunnen gebruiken,…

Doelpubliek

Virtual Classrooms kunnen bij iedereen gebruikt worden die een PC tot zijn beschikking heeft. De leermethode is het meest optimaal voor personen die graag op hun eigen tempo leren en dit ook zelfstandig kunnen. Deelnemers die niet graag naar een klassikale opleiding gaan omdat het tempo soms te hoog of te laag ligt, hebben bij Virtual Classrooms het meest baat.

Zoals hierboven al vermeld zijn Virtual Classrooms ook nuttig wanneer de deelnemer zich niet kan verplaatsen naar de plaats van opleiding (of als deze verplaatsing te veel geld en/of tijd zou kosten) maar ook voor de personen die het nodig hebben om de lessen te kunnen herbekijken.

Hoe starten met Virtual Classrooms?

Wanneer er een opleidingsvraag is, is het belangrijk om de doelstellingen van de opleiding duidelijk te formuleren. Hierbij hoort ook de te verwerven kennis en vaardigheden. Aangezien dit een algemene regel is, gaan we hier niet dieper op in. Eens de opleidingsdoelstellingen op punt staan bepaal je de leermethode die nodig is om dat doel te bereiken. Wanneer je bijvoorbeeld een training wil organiseren voor leidinggevenden om selectiegesprekken te voeren dan kan dit onderverdeeld worden in de volgende onderdelen met bijhorende leermethode:Sans titre

Om te bepalen welk medium het best een bepaald opleidingsonderdeel ondersteunt, kan je gebruik maken van volgende richtvragen:

  • Heeft de deelnemer tijd nodig om de leerstof te laten bezinken en te reflecteren over hoe hij dit zal integreren in zijn eigen werkomgeving?

Indien dit het geval is, kan je best een asynchrone leermethode gebruiken. Dit is een methode waarbij de deelnemer op afstand op zijn eigen tempo kan nadenken over een oplossing of een antwoord.

  • Bekomt men een hoger leerrendement wanneer er meer sociale interactie is?

Indien ja, kies dan steeds voor klassikale momenten. Wanneer je spreekt over het inoefenen van communicatieve vaardigheden kan dit best in een klassikale omgeving waar alle factoren die een rol spelen in het interageren met mensen aanwezig zijn.